aparat

حداقل فاصله


در طول روز بارها اتفاق افتاده است که برای عبور و مرور، باز کردن و بیرون کشیدن قفسه ها و اکثر فعالیت های موجود در آشپزخانه دچار مشکل می شویم و به این نتیجه می رسیم که فضای لازم در نظر گرفته نشده است.
در ادامه، گروه طراحی دکوراسیون داخلی آترا اندازه و فاصله های استاندارد جهانی را برای مبلمان و دکوراسیون آشپرخانه پیشنهاد می دهد.
A-   در فضایی که میز ناهار خوری، میز کار یا هر نوع میز صندلی دیگری قرار دارد، باید فاصله 120 سانتی متر بین میز و دیوار رعایت شود تا به افراد اجازه دهد به راحتی از آن مکان عبور کنند.
ارگونومی آشپزخانه حداقل فاصله میز و قفسه ها تا دیوار، گروه طراحی دکوراسیون داخلی آترا مشهد

B-   اگر در پشت میز و صندلی بجای دیوار، قفسه یا کشو قرار داشته باشد، این اندازه 15 سانتیمتر افزایش می یابد و به 135 سانتیمتر تغییر می یابد،  تا علاوه بر قرار گرفتن فرد، فضای باز شدن کشو، یا درب کابینت نیز فراهم گردد.
ارگونومی در آشپزخانه و حداقل فاصله مجاز برای قرارگرفتن میز ناهار خوری تا کشوهای کابینت، گروه طراحی دکوراسیون داخلی آترا مشهد
C- در صورتی که رو به روی کانتر، ماشین ظرفشویی یا کشو داشته باشیم، به مقداری فضا برای باز شدن درب کشو و فرد استفاده کننده، نیاز است. که این اندازه در استاندارد جهانی 120 سانتیمتر می باشد.
ارگونومی آشپزخانه فاصله کشو و ماشین ظرفشویی تا کانتر، گروه طراحی دکوراسیون داخلی آترا مشهدD- اگر روبروی ماشین ظرفشویی یا کشو بجای کانتر، دیوار قرارداشته باشد، علاوه بر در نظر گرفتن فضا برای استفاده از عناصر، باید فضایی برای عبور سایر افراد نیز در نظر گرفته شود.
ارگونومی اشپزخانه ابعاد استاندار برای فاصله ماشین ظرفشویی و کشو تا دیوار، گروه طراحی دکوراسیون داخلی آترا مشهد