aparat

مثلث کار


سه فعالیت وجود دارد که مربوط به سه لوازم اصلی آشپزخانه یعنی یخچال، سینک ظرف شویی و اجاق گاز است. از اتصال این سه، یک مثلث کار به وجود می آید. با دقت در نصب و جانمایی این وسایل، از رفت و آمد اضافی و حرکت غیر طبیعی جلوگیری شده و خستگی روزانه در آشپزخانه به حداقل می رسد. در رأس این مثلث سینک ظرف شویی و سپس دو سمت چپ و راست یخچال و اجاق گاز قرار می گیرد. 

ارگونومی مثلث کار، گروه طراحی دکوراسیون داخلی آترا مشهد

طبق استاندارد (دپارتمان محیط 1972) حداقل محیط این مثلث 6/3 و حداکثر آن 6/6 متر و فاصله میان ظرف شوئی و اجاق خوراك پزي را 1/8 تا 2/1 متر تعیین شده است. بر اساس مثلث کار و چیدمان وسایل، پلان آشپزخانه می تواند به چند شکل طراحی شود:

 L شکل:

در طرح L شکل مثلث کار به طور طبیعی به وجود می آید. فضاهای کاری به طور پیوسته روی دو دیوار مجاور ایجاد می شوند. فضای کار مورد نیاز در دو طرف اجاق گاز و سینک ظرف شویی به راحتی به وجود می آید. از دیگر مزایای این طرح اتصال و انسجام راحت آشپزخانه با دیگر عرصه های فضای خانه می باشد. در مقابل کابینت ها می توان یک کانتر L شکل یا به صورت جزیره قرار داد تا فضای مرکزی ادامه داشته باشد. بهتر است در یک ضلع اجاق گاز به تنهایی جاگذاری شود و در ضلع دیگر سینک و یخچال.
مثلث کار، گروه طراحی دکوراسیون داخلی آترا مشهد L شکل

 U شکل:

این طرح ساده ترین نوع چینش برای استفاده از تمامی لوازم است. این نمونه، با بیشترین تعداد کمدها و کابینت ها، بیشترین سطح کار را ارائه می دهد و دسترسی به سطوح، قفسه ها و کمدها راحت تر است. چنانچه اجاق گاز در رأس U قرار گیرد میزان تردد در آشپزخانه کاهش می یابد. 
مثلث کار، گروه طراحی دکوراسیون داخلی آترا مشهد U شکل

خطی:

ایده آل برای آشپزخانه های کوچک. مثلث کار در این طرح بیشتر خطی بوده تا مثلث. عناصر به ترتیب کاربری در ادامه هم چیده می شود: یخچال، سینک، اجاق گاز.

آشپزخانه خطی شکل، طراحی دکوراسیون داخلی آترا مشهد

موازی:

طرح موازی، فضای کافی و بزرگی را فراهم می کند. عرصه های کاری به صورت موازی در دو طرف قرار گرفته که یک مثلث کاری کوچک را به وجود می آورند.
آشپزخانه موازی، گروه طراحی دکوراسیون داخلی آترا مشهد

جزیره:

چنانچه فضای آشپزخانه بزرگ  باشد می توان از کابینت های جزیره استفاده کرد. این طرح برعکس آشپزخانه های U شکل ، کمترین سطح کار را دارد و برای دسترسی به لوازم به تردد بیشتری نیاز است. از مزایای این طرح ایجاد تنوع در آشپزخانه می باشد، یک فضای متفاوت و دور از یکنواختی که به راحتی با دیگر عرصه های خانه  ترکیب می شود.

جزیره، گروه طراحی دکوراسیون داخلی آترا، مشهد